Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

БАНК

ім bank • вкладати гроші в ~ to deposit money in (with) a bank • отримувати гроші в ~у to draw money from a bank • ~ даних data base • ~ експортера exporter's bank • ~-емітент issuing bank; [амер] bank of issue • ~ імпортера importer's bank • ~-інкасатор collecting bank • ~-кореспондент [амер] correspondent bank • ~-кредитор lending bank • ~-платник paying bank • ~-позикодавець borrowing bank • акцептний ~ acceptance bank; [амер] acceptance house • акціонерний ~ joint-stock bank; [амер] incorporated bank • депозитний ~ deposit bank • інвестиційний ~ investment bank; securities bank; [амер] bond house • іноземний ~ foreign bank • іпотечний ~ mortgage bank • комерційний (торговий) ~ business (commercial, trading) bank; [англ тж] merchant bank • національний ~ national bank • обліковий ~ discount house • ощадний ~ savings bank • позиковий ~ loan bank • приватний ~ private bank • провідний ~ leading (primary) bank • промисловий ~ industrial bank • резервний ~ reserve bank • сільськогосподарський ~ agricultural bank • торговий (комерційний) ~ business (commercial, trading) bank; [англ тж] merchant bank • транснаціональний ~ multinational (transnational) bank
Ещё