Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОДАТОК

ім duty; tax • зменшувати ~ to cut down (lower, reduce) a tax • обкладати податком to impose (lay) a tax (on) • підлягати обкладанню податком to be liable (subject) to a tax; be taxable • стягувати ~ to collect (levy) a duty (a tax) • до вирахування податку before tax • звільнення від податку bonification • обкладання податком imposition of a tax; taxation • після вирахування податку after tax • платник податків taxpayer • стягнення податків collection (levying) of taxes; tax collection • ухиляння від сплати податку tax evasion • який не підлягає обкладанню податком exempt from a tax (from taxation); nontaxable; not subject to a tax (to taxation); tax-exempt • який обкладають податком liable (subject) to a tax (to taxation); taxable • ~ з обігу sales tax; turnover tax • ~ на додану вартість value-added tax (VAT) • ~ на надприбуток excess profits duty (tax) • ~ на нерухомість real estate tax • ~ на особисте (рухоме) майно personal property tax • ~ на передачу майна tax on conveyances • ~ на предмети розкоші luxury tax • ~ на прибуток profit tax • ~ на приріст капіталу capital gains tax • майновий ~ property tax • місцевий ~ local tax • натуральний ~ tax in kind • непрямий ~ indirect tax • подвійний ~ double tax • подушний ~ head tax; poll tax • прямий ~ direct tax
Ещё