Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ім (інформація) communication; information; notice; notification; [ком тж] advice; advice note; letter of advice; (сповіщення) notification; (доповідь) report; (по радіо) announcement; (по телефону) (telephone) message; (урядове) communique; statement • без наступного ~ without further notice (notification) • за винятком випадків ~ про протилежне except for any notice (notification) to the contrary • з наступним повідомленням under further notice (notification) • ~ в пресі press report • ~ для преси press release • ~ про відмову щодо акцепту (векселя) чи платежу (за векселем) notice of dishonour • ~ про відправку (вантажу) advice of dispatch; notification of shipment • ~ про намір notice of intention • ~ про отримання (чогось) acknowledgement of (the) receipt (of) • ~ про подання заявки notice of application • ~ про позов notice of a claim • ~ про призначення справи до слухання notice of a trial • ~ про проведення загальних зборів (акціонерів тощо) notice of a general meeting • ~ свідомо неправдивих даних false (fraudulent) information (representation) • завчасне ~ [переваж дип] advance notification • зустрічне ~ counter-notice • конструктивне ~ constructive notice • конфіденційне (захищене привілеєм свідка) ~ confidential (privileged) communication • належне ~ proper notice • офіційне ~ official report (statement); formal (official) notice • персональне ~ personal notice • повторне ~ renewed notice • попереднє ~ preliminary notice; [переваж дип] prior notification • протиправне (неправдиве) ~ wrongful communication • спеціальне ~ special notice • статутне ~ statutory notice • термінове ~ [переваж дип] prompt notification • шифроване ~ coded message
Ещё