Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АКТ

ім (дія) act; (документ) act; deed; certificate; instrument; note; record; report; statement • видавати ~ to issue an act • виконувати ~ to commit an act • оформляти ~ to draw up an act • пред'являти ~ to present an act • скасувати ~ to abolish (abrogate, annul, cancel, repudiate, repeal) an act • видання правового ~а органом державної влади issue (issuance) of a legal act by a state body • визнання незаконним правового ~а, що порушує право власності recognition as unlawful of a legal act violating the right of ownership (of property) • здача (передача) на зберігання кожної ратифікаційної грамоти або кожного ~а про прийняття чи приєднання deposit of each instrument of ratification, acceptance or accession • ~ агресії act of aggression • ~ беззаконня act of lawlessness • ~ випробувань test report • ~ відмови від права quitclaim • ~ відчуження (передатний ~) (deed of) conveyance • ~ громадянського стану act of a civil status • ~ державної влади act (instrument) of a state • ~ доброї волі act of good will • ~ експертизи act of expert examination; certificate of appraisal (of examination); examination report; (судово-медичної) act of forensic medical (expert) examination • ~ засвідчення certification • ~ інспекції inspection report • ~ Кабінету Міністрів act of the Cabinet of Ministers • ~ капітуляції act of capitulation; instrument of surrender • ~ конгресу congressional act • ~ митного огляду customs surveyor's report • ~ місцевого самоврядування act (instrument) of local self-government • ~ насильства act of violence • ~ огляду (судна тощо) inspection certificate (report) • ~ оцінки (основного капіталу тощо) appraisal report • ~ парламенту parliamentary act (instrument) • ~ прийняття acceptance certificate (report) • ~ проголошення незалежності України Act of Declaration of the Independence of Ukraine • ~ про денонсацію договору act of denunciation of a treaty • ~ про конфіскацію seizure note • ~ про невідповідність якосіі substandard quality report • ~ про недостачу statement of shortage • ~ про передачу права (передатний ~) deed of assignment (of cession, of transfer); (права власності, правового титулу) (deed of) conveyance • ~ про пошкодження вантажу damage cargo report • ~ про приєднання (до договору) [дип] instrument of accession • ~ про списання (обладнання) certificate of depreciation • ~ ревізії certificate of audit • ~ розпоряджання майном (deed of) settlement • ~ свавілля act of arbitrary rule; arbitrary act; (грубого) act of outrage • ~ судової влади judicial act • ~ технічного стану technical condition report • ~ цивільного законодавства act of civil legislation • аварійний ~ мор страх general average act (statement) • адміністративний ~ administrative act • багатосторонній ~ multilateral act • виконавчий ~ executive act • ворожий ~ act of hostility; hostile act • двосторонній ~ bilateral act • декларативний ~ declarative act • заключний ~ final act • законодавчий ~ act of legislation (of legislature); enactment; legislative act (instrument) • іпотечний ~ (закладна) letter of hypothecation; mortgage deed • міжнародний (правовий) ~ international (legal) act • недружній ~ unfriendly act • неправомірний ~ unlawful act • нормативний ~ enactment; normative (standard) act • нормативно-правовий ~ normative legal act • обвинувальний ~ (bill of) indictment • односторонній ~ unilateral act • офіційний ~ official act (record, report) • передатний ~ deed of assignment (of cession, of transfer); transfer act; (права власності, правового титулу) (deed of) conveyance • підзаконний ~ by-law; subordinate act • підзаконні нормативні ~и subordinate legislation • правовий ~ legal act (enactment) • правомірний ~ legitimate act • процесуальні ~и written pleadings • рекламаційний ~ claim; certificate of damage; reclamation report • репресивний ~ act of repression; repressive act • терористичний ~ act of terrorism; terrorist act • урядовий ~ act (instrument) of government • установчий ~ basic (constituent) act (instrument); (про довірчу власність) settlement • юридичний ~ juridical (legal) act (document, instrument)
Ещё